KLBP

Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen

Nationale prijs voor filatelistische literatuur “Paul De Smeth”

Art. 1.
Om de nagedachtenis van de vooraanstaande Belgische filatelist Paul de Smeth in ere te houden en om de filatelistische literatuur aan te moedigen, heeft de K.L.B.P. in 1950 een nationale onderscheiding “PRIJS VOOR FILATELISTISCHE LITERAIRE VERDIENSTE PAUL DE SMETH" in het leven geroepen.

Art. 2.
Deze medaille wordt jaarlijks definitief toegekend aan het lid van een bij de K.L.B.P. aangesloten vereniging, dat als auteur of medeauteur van een filatelistische publicatie, hetzij een brochure, een boek, een artikel of een reeks van artikelen, bijgedragen heeft tot de verspreiding van de filatelistische studie in België. Er kunnen mogelijk meerdere medailles worden toegekend.

Art. 3.
Tijdens het eerste trimester van ieder jaar worden de kandidaten voorgedragen door de verenigingen die aangesloten zijn bij de Landsbond met het daarvoor bestemde formulier. De voorstellen worden gezonden aan de algemene secretaris van de Landsbond. Voor elke kandidaat wordt een lijst ingezonden met zijn publicaties met o.m. vermelding van het jaartal, de titel en het aantal pagina’s. Als deze lijst ontbreekt wordt de kandidatuur niet in overweging genomen.

Art. 4.
Ieder jaar wordt, ter gelegenheid van een vergadering van de Raad van Bestuur in het 2de trimester, de laureaat aangewezen door een kiescollege, samengesteld uit de effectieve leden, de medaillehouders en de erkende  juryleden voor literatuur. Enkel de aanwezige personen maken deel uit van dit kiescollege, dat wordt voorgezeten door de Voorzitter of een ondervoorzitter, bijgestaan door de algemene secretaris of zijn adjunct. De stemming en deliberatie zijn geheim. Het dagelijks bestuur bepaalt de datum van de verkiezing.

Art. 5.
Ieder lid van het kiescollege heeft één stem. Een jurylid dat ook medaillehouder is of omgekeerd beschikt over 2 stemmen. Het stemmen per volmacht is niet voorzien. Indien het kiescollege beslist om geen kandidaat aan te wijzen, wordt de medaille voor dat jaar niet toegekend.

Art. 6.
Om gekozen te worden moet de kandidaat de volstrekte meerderheid behalen van de uitgebrachte stemmen, d.w.z. de helft plus één. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet voor het bereiken van deze meerderheid. Indien deze meerderheid niet in een eerste stemronde wordt behaald, wordt er tot en tweede verkiezingsronde overgegaan. Deze kandidaten in de tweede ronde zijn:

  1. De twee die het meeste aantal stemmen behaalden
  2. De ex-aequo kandidaten in rang 1 van het aantal stemmen
  3. De ex-aequo kandidaten in rang 2 van het aantal stemmen, samen met de kandidaat die het hoogste aantal stemmen behaalde.

De stemming eindigt vanaf het ogenblik dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen behaalt (rang 1)
Een derde stemronde is mogelijk indien de kandidaten na de tweede ronde ex-aequo eindigen in rang 1 van het aantal stemmen. Indien na de derde stemronde deze kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen in rang 1, zal ieder van hen een medaille ontvangen. Indien slechts één kandidaat werd voorgedragen dient er gestemd te worden met ja of neen.

Art. 7.
Na ontvangst van de kandidaturen verzendt de algemene secretaris van de Landsbond de uitnodigingen aan de leden van het kiescollege tot het bijwonen van de stemming. De lijst met de kandidaten evenals de lijst met zijn of haar publicaties, bedoeld in artikel 3, wordt bij de uitnodiging gevoegd.

Art. 8.
De naam van de laureaat(en) wordt bekend gemaakt via Belgaphil, het trimestrieel bondsblad van de Landsbond. Tijdens de jaarlijkse academische zitting wordt hem of haar (worden hen) de medaille(s) overhandigd.

Dit aangepast reglement werd goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur van 22 februari 2014 en wordt onmiddellijk van kracht vanaf deze datum.

De voorzitter                                                                                                   de algemene secretaris
E. Van Vaeck                                                                                                  C. Kockelbergh

winnaars prijs Paul De Smeth

jaar winnaar jaar winnaar jaar winnaar jaar winnaar jaar winnaar
1950 Corbusier de Méaultsart 1951 De Cock A. 1952 Dandois F. 1953 Herlant L. 1954 Balasse W.
1955 Delapierre R. 1956 Byl R. 1957 Joncker Ch. 1958 Crustin J. 1959 Stibbe J.
1960 Du Four J. 1961 Maes A. 1962 Jordens J. 1963 Hubinont R. 1964 Vos L.
1965 x 1966 x 1967 Henin J. 1968 Marler R. 1969 Capon F.
1970 Braunstein I. 1971 Van Grunderbeek A. 1972 Lévèque R. 1973 Delleré R. 1974 Van Riet W.
1975 De Clercq L. 1976 Wery A. 1977 Van der Linden J. 1978 Silverberg R. 1979 Van de Veire H.
1980 Xhaflaire F. 1981 Vanhingeland J. 1982 Van Roye H. 1983 Vandenbauw E. 1984 Van de Catsijne M.
1985 Oth J. 1986 Speeckaert A. 1987 De Meester E. 1988 Mme Deneumostier E.
Deneumostier M.
1989 Delbecke C.
1990 De Bast J. 1991 Thiry E. 1992 Van der Mullen M. 1993 Vervisch R. 1994 Van Rompaey R.
1995 Nierinck H.L. 1996 Van San P. 1997 x 1998 Deynckens W. 1999 Janssen L.
2000 Ludwig G. 2001 Major W. 2002 Goes J. 2003 Van den Panhuyzen E. 2004 Havrenne H.
2005 Smets H. 2006 Maselis P. 2007 Toulieff S. 2008 Blontrock B. 2009 Van Pamel L.
2010 Caprasse H. 2011 Stes J. 2012 x 2013 De Doncker W. 2014 Van Gansberghe J.
2015 x 2016 Selis L. 2017 Schouberechts V. 2018 De Vos R. 2019 Van Hecke L.
2020 Lisabeth R. 2021 x 2022 Coutant G. 2023 2024