K.L.B.P. Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen Welkom Who’s Who Bibliotheek Clubs antwerpen
Welkom
Webmaster Edgard Maes
“Bondsbureau K.L.B.P.”
Horizonpark -
 blok 3  Leuvensesteenweg 510 B 15
1930      Zaventem  
Wat is de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw.– kortweg K.L.B.P. ?
De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen vzw. is een landelijke federatie die meer dan 275 postzegelkringen verenigt met +/-
12.000 (gekende) leden. Behalve de landelijke en plaatselijke verenigingen zijn er ook gespecialiseerde verenigingen lid van K.L.B.P.
De K.L.B.P. is lid van de F.E.P.A. ( Federation of European Philatelic Associations ), het Europees overkoepelend orgaan. Verder is K.L.B.P. ook lid van de F.I.P. ( Fédération Internationale de Philatélie ), de wereld overkoepelende organisatie.
De aangesloten clubs zijn onderverdeeld per provincie en elke provincie heeft zijn eigen provinciaal bestuur dat de mededelingen van de Raad van Bestuur overbrengt in de provincies en ook de vragen en noden van die provincies en hun kringen aankaart bij de Raad van Bestuur.
Deze provinciale afdelingen verlenen graag de nodige steun, medewerking en tussenkomst bij de inrichting van specifieke en lokale activiteiten door de verschillende kringen, om alzo een extra uitstraling te geven aan deze manifestatie. U kan op hen steeds een beroep doen.
Het provinciale bestuur treedt dusdanig voor verschillende zaken coördinerend op en heeft voor bepaalde punten ook beslissingsrecht.
Zij, de K.L.B.P. vertegenwoordigt de aangesloten verenigingen en hun leden in de contacten met bPost, de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (B.B.K.P.H.) en de diverse buitenlandse federaties.
De K.L.B.P. vormt samen met bPost en de B.B.K.P.H., de vzw. Pro Post, vereniging ter bevordering van de filatelie.
Wat biedt de K.L.B.P. ?
Bondsbibliotheek.
 De K.L.B.P. bezit een grote bibliotheek met enkele duizenden boeken, tijdschriften, catalogi en andere publicaties. Deze staan gratis ter inzage van de aangesloten kringen en hun leden. De bibliotheek is vanaf 14 januari 2014 geopend elke dinsdag (niet op feestdagen) van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom in “Het Huis van de Filatelie, Horizonpark  -
     “Bondsbureau K.L.B.P.”  blok 3, Leuvensesteenweg 510 bus 15, 1930  Zaventem
Bondskeuringsdienst.  
De K.L.B.P. heeft een team van specialisten die samen de keuringsdienst bemannen. Alle Belgische postzegels, postwaardestukken, stempels enz. kunnen door de aangesloten leden ter keuring worden aangeboden.
Tentoonstellingen.
 De K.L.B.P. steunt, stimuleert en verleent haar medewerking aan regionale, nationale en internationale tentoonstellingen. Samen met Pro Post zorgt zij ook voor de tentoonstellingskaders en ander tentoonstellingsmateriaal. Bovendien zorgt zij, voor de tentoonstellingen met wedstrijdkarakter voor een vakbekwame jury, die niet enkel in België maar in de ganse wereld zijn naam en faam heeft. In samenwerking met Pro Post vzw. zorgt K.L.B.P. ook voor de verzending naar het buitenland van de verzamelingen die deelnemen aan buitenlandse tentoonstellingen met  wedstrijdkarakter onder patronage van F.I.P. en F.E.P.A.
Verzekeringen.
 De aangesloten kringen en al de leden van deze kringen kunnen gebruik maken van zeer gunstige verzekeringspolissen, al dan niet gratis, afhankelijk van de aard van de organisatie. Het betreft hier de verzekeringen  voor “Burgerlijke aansprakelijkheid”  evenals deze voor de verzamelingen “Van nagel tot nagel”. De verzekering voor de verzamelingen kan worden aangesproken voor België en de ganse wereld.
De aangesloten kringen kunnen ook een beroep doen op de K.L.B.P. verzekering voor “burgerlijke aansprakelijkheid” bij de inrichting van een filatelistische tentoonstelling. Deze verzekering geldt enkel in België.
Jeugd  
De K.L.B.P. heeft een zeer goede en intens werkende jeugdcommissie, waar de gebrevetteerde monitoren de jeugd op een verantwoorde manier begeleiden in de opbouw en uitbouw van hun verzameling. Zij verzorgt dan ook de tweejaarlijkse Nationale Jeugdtentoonstelling JUNEX, samen met de tweejaarlijkse nationale tentoonstelling en dit om beurten in de verschillende regio’s.
Communicatie.
 De K.L.B.P. bezit haar eigen bondsblad
“BELGAPHIL”
, dat driemaandelijks wordt toegezonden aan alle leden van de aangesloten kringen. Dit vierkleuren drukwerk is de schakel tussen de verenigingen en hun leden enerzijds en de K.L.B.P. anderzijds. Bovendien kunnen alle aangesloten verenigingen gratis gebruik maken van Belgaphil voor de aankondiging van hun activiteiten.
Verenigingen.
Zowel de klassieke postzegelverenigingen, de gespecialiseerde verenigingen en de jeugdverenigingen vinden we terug in alle regio’s. Zij vormen met zijn allen de zeer brede basis van de K.L.B.P.
Onderscheidingen
. Jaarlijks deelt de Landsbond verschillende onderscheidingen uit, zowel op provinciaal als op nationaal vlak, aan leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van uiteenlopende aspecten van de filatelie.
Lidgeld.
Het K.L.B.P. lidgeld wordt betaald door de vereniging en volgens het aantal aangesloten leden. Op dit ogenblik bedraagt het lidgeld 2 € per lid. Deze lidgelden worden geïnd van de aangesloten clubs door het provinciaal bestuur en worden doorgestort aan de nationale penningmeester. Deze lidgelden worden besteed aan de werking van de Landsbond.
Een deel van dit lidgeld dient tevens voor de provinciale werking.
Vademecum.
Alle nodige inlichtingen, statuten, huishoudelijk reglement en tentoonstellingsreglementen vinden we terug in het vademecum op CD-
ROM dat aan elke aangesloten club ter beschikking word gesteld.
Voorverkopen.
 In samenspraak met bpost worden de jaarlijkse voorverkopen toegekend door K.L.B.P. Zij zijn exclusief voorbehouden voor kringen aangesloten bij K.L.B.P. en elk jaar is er één VVK per provincie.
Samengevat.
De K.L.B.P. is onontbeerlijk voor ALLE verenigingen die hun leden net iets meer willen bieden.
Webmaster Edgard Maes
Clubs
Vlaams-Brabant / Brabant flamand
Brabant wallon / Waals Brabant
Brussel / Bruxelles
         Antwerpen / Anvers
Hainout / Henegouwen
Liège / Luik
         Limburg / Limbourg
Oost-Vlaanderen / Flandre orrientale
West-Vlaanderen / Flandre occidentale
Luxembourg / Luxemburg
    Namur / Namen
x
Welkom